/ Slovník pojmů / Věcné břemeno /

Věcné břemeno

Věcné břemeno - definice

Věcná břemena jsou součástí věcných práv k cizí věci. Zajišťují, že oprávněný může využít určitou část užitné hodnoty cizí věci. Vlastník dané věci má povinnost něco dát, trpět nebo konat. Občanský zákoník rozlišuje dva typy věcných břemen podle obsahu povinnosti. Jsou to věcná břemena na služebnosti a reálná břemena.

V oblasti nemovitostí se jedná o omezení vlastníka nemovitosti uvedené na listu vlastnictví. Věcná břemena přecházejí s vlastnictvím nemovitosti na nabyvatele.

Služebnosti

Daná věc má kromě vlastníka sloužit i někomu dalšímu. Od reálného břemene se liší pasivitou vlastníka věci, který má povinnost strpět nějaké jednání (průchod přes pozemek) nebo se zdržet určitého jednání (např. dodržet stanovenou výšku stavby). Služebnost se vztahuje jak na věci movité, tak věci nemovité.

Druhy služebností

  • pozemkové služebnosti: opora cizí stavby, služebnost inženýrské sítě, právo pastvy, služebnost stezky, cesty a průhonu, právo na svod dešťové vody
  • osobní služebnosti: užívací právo, požívací právo, služebnost bytu

Reálná břemena

Vlastník služebné věci je zavázán, aby ve prospěch další osoby něco konal nebo jí poskytoval užitek (např. odevzdal část úrody). Reálná břemena je možné zřídit na určitou dobou nebo s možností se z břemene vykoupit. Reálná břemena se evidují na tzv. veřejném seznamu.

 Václav Čuřík
Václav Čuřík

Senior realitní poradce
Jazyky: čeština, angličtina

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.