/ Slovník pojmů / Pozemky ve zjednodušené evidenci KN /

Pozemky ve zjednodušené evidenci KN

Jedná se o pozemky, jejichž hranice nejsou v terénu patrné, neboť jsou z dřívějších dob sloučené do většího půdního celku. Tato evidence se týká zemědělských a lesních pozemků. Dokud nedojde k jejich zobrazení v katastrální mapě, evidují se zjednodušeným způsobem na základě grafické a písemné dokumentace dřívějších pozemkových evidencí (bývalý pozemkový katastr, pozemkové knihy a evidence nemovitostí).

V případě obnovy katastrálního operátu mapováním nebo obnovou, která byla provedena na podkladě pozemkových úprav, zjednodušená evidence pozemků zaniká