/ Slovník pojmů / Kolaudace /

Kolaudace

Kolaudace je úřední postup, který se uskutečňuje po dokončení všech realizačních prací, ale ještě před tím, než se začne daná stavba užívat. Provádí ji pracovník stavebního úřadu na základě žádosti stavebníka formou kontrolní prohlídky stavby, ať už se jedná o novostavbu, rekonstrukci, přestavbu, přístavbu či nadstavbu.

Tato závěrečná prohlídka se nemusí konat případě, že je k žádosti o kolaudaci připojený odborný posudek od autorizovaného inspektora. Pokud pracovník během prohlídky neshledá závady, které by bránily bezpečnému užívání stavby, vydá kolaudační souhlas. V opačném případě zákaz stavbu využívat.