Byt

Občanský zákoník nedefinuje pojem bytu, pouze v ustanovení § 118 odst. 2 řadí byt (společně s nebytovými prostory) k předmětu občanskoprávních vztahů.


S definicí pojmu byt se lze v současné době setkat ve dvou právních předpisech. Je to především v zákoně č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, kde je byt definován jako místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení (§ 7 písm. b).


Druhým ze zmiňovaných předpisů je vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, kde se bytem rozumí soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny (§ 3 písm. l).

Zajímá Vás více? Spojte se s námi.

+420 810 100 100
kova@kova.cz