/ Proč dražit s námi /

Proč dražit s námi

Máme s prodejem majetku dlouholeté zkušenosti a víme, že úspěch nezávisí jen na vlastním aktu dražby, ale na kvalitě každého kroku. Ať je to třeba informační servis pro zájemce nebo propagace dražby. V každé fázi tak děláme maximum proto, aby byl výsledek dražby co nejlepší.
Jsme rychlí – výtěžek z dražby vyplácíme do 5 dnů od připsání na náš účet

Své peníze můžete mít do 90 dní. Veřejnou dražbu movitých věci lze provést do 15 dnů a nemovitých věcí do 30, resp. 60 dnů od uveřejnění dražební vyhlášky. Dlužník nemá možnost dražbu oddalovat odvoláním.

Dražíme transparentně, srozumitelně a jasně

Dražíme zejména online, což umožňuje maximálně transparentní průběh dražby a zaručuje stejné podmínky pro všechny zájemce a zúčastněné strany. Navíc jsou veřejné dražby pod drobnohledem Ministerstva pro místní rozvoj a pletichy při dražbách jsou trestné.

Vše zdokumentujeme, oceníme…

Pečlivě zdokumentujeme všechno, co se bude dražit. Zhodnotíme stav předmětů a podle situace uděláme vlastní odhad ceny anebo využijeme služeb znalce.

A propagujeme tak, aby se o dražbě dozvědělo co nejvíce lidí

Více zájemců rovná se zpravidla větší výtěžek dražby. Vytvoříme dražební vyhlášku a umístíme ji tak, aby byla vidět (centrální adresa u České pošty, přední realitní servery, náš web...). Zašleme e-mail potenciálním zájemcům z naší rozsáhlé a stále rostoucí databáze.

Postaráme se o prohlídky dražených věcí i dražbu samotnou

U nemovitostí zorganizujeme 4 termíny prohlídek, u movitých věcí 2 termíny. Umožníme i případné individuální prohlídky. Tak aby se zájemci mohli dobře rozhodnout. Během dražby poskytujeme účastníkům maximální servis.

Jak to funguje?

Co může být předmětem dražby

Předmětem dražby mohou být nemovitosti nebo movité věci.

Nemovité věci:

 • bytové a nebytové jednotky
 • budovy a pozemky

Movité věci:

 • automobily a stroje
 • pohledávky a akcie
 • zásoby a nedokončená výroba
 • družstevní podíly
 • a další
Jak dražíme

Veřejnou dražbu provádíme zejména elektronicky na portálu www.realdrazby.cz. Tato varianta je výhodná zejména kvůli omezení pletich při dražbě a dokonalé informovanosti.

Základní předpoklady a postup při Dobrovolné dražbě

Základní předpoklady:

 • Navrhovatelem je vlastník předmětu dražby.
 • Nebyl nařízen prodej předmětu dražby exekutorem ani zahájeno insolvenční řízení s vlastníkem předmětu dražby.

Postup při dobrovolné dražbě:

 • Uzavřeme smlouvu o provedení dražby. Ve smlouvě bude uvedena odměna dražebníka, nejnižší podání, případné vady na předmětu dražby atd. Zajistíme ocenění předmětu dražby, v případě nemovité věci využijeme služby soudního znalce.
 • Uveřejníme dražební vyhlášku na dobu nejméně 15/30 dní před dražbou.
 • V den a čas uvedený v dražební vyhlášce proběhne dražba elektronickou formou a účastníkovi s nejvyšším podáním bude udělen příklep.
 • Po úhradě ceny dosažené vydražením ve stanovené lhůtě přechází vlastnictví předmětu dražby na nového majitele-vydražitele.
 • Následně vystavíme potvrzení o nabytí vlastnictví a vyplatíme navrhovateli výtěžek dražby.
 • Společně s bývalým vlastníkem předáme vydražiteli předmět dražby.

Pro určení doby, po kterou musí být uveřejněna dražební vyhláška, je rozhodující druh předmětu dražby a výše nejnižšího podání. U movitých věcí s nejnižším podání do 100 000 Kč uveřejňujeme dražební vyhlášku na 15 dnů před dražbou. V ostatních případech pak na 60 dnů.

Základní předpoklady a postup při Nedobrovolné dražbě

Základní předpoklady: 

 • Navrhovatelem je zástavní věřitel.
 • Existence zástavního práva (nemovitost, zásoby, pohledávka).
 • Zajištěná pohledávka musí být splatná a vykonatelná (exekuční titul).
 • Nebyl nařízen prodej předmětu dražby exekutorem ani zahájeno insolvenční řízení s vlastníkem předmětu dražby.

Postup při nedobrovolné dražbě:

 • Uzavřeme smlouvu o provedení nedobrovolné dražby. Ve smlouvě bude stanovena odměna dražebníka a způsob určení nejnižšího podání. Přílohy: zástavní smlouvy, úvěrové smlouvy, exekuční titul, doklad o splatnosti pohledávky, doklad prokazující existenci zástavy.
 • Rozešleme oznámení o dražbě dotčeným osobám. V okamžiku doručení tohoto oznámení vstupuje v platnost neúčinnost všech úkonů vedoucích ke zcizení a zatížení předmětu dražby a začíná běžet lhůta pro podání žaloby na nepřípustnost prodeje zástavy.
 • Zajistíme ocenění předmětu dražby soudním znalcem.
 • Uveřejníme dražební vyhlášku na dobu nejméně 15/60 dní před dražbou.
 • Věřitelé mohou přihlásit a doložit své pohledávky nejpozději 15 dní před konáním dražby.
 • V den a čas uvedený v dražební vyhlášce proběhne dražba elektronickou formou a účastníkovi s nejvyšším podáním je udělen příklep. Pokud je nejnižší podání nad 1 mil. Kč osvědčuje průběh dražby notář.
 • Po úhradě ceny dosažené vydražením ve stanovené lhůtě přechází vlastnictví předmětu dražby na vydražitele.
 • Vyhotovíme potvrzení o nabytí vlastnictví, kde budou uvedena i zástavní práva, která zanikají, a předáme ho vydražiteli a bývalému vlastníkovi.
 • Vyplatíme výtěžek dražby přihlášeným věřitelům dle pořadí jejich zástavních práv a případný zbytek výtěžku dražby vydáme bývalému vlastníkovi.
 • Společně s bývalým vlastníkem předáme vydražiteli předmět dražby.

Pro určení doby, po kterou musí být uveřejněna dražební vyhláška, je rozhodující druh předmětu dražby a výše nejnižšího podání. U movitých věcí s nejnižším podání do 100 000 Kč uveřejňujeme dražební vyhlášku na 15 dnů před dražbou. V ostatních případech pak na 60 dnů.

Jediný způsob, jak nedobrovolnou dražbu pozdržet, je žaloba na nepřípustnost prodeje zástavy nebo předběžné opatření. Všechny tyto kroky vyžadují aktivní úkony dlužníka a ten je přímo odpovědný za škodu způsobenou neoprávněným podáním takovéto žaloby. Na tuto škodu lze požadovat složení zálohy do soudní úschovy.

Kolik dražba stojí

Odměna dražebníka za provedení veřejné dražby se odpočítává z výtěžku dražby a její výše je předmětem dohody smluvních stran. Závisí na druhu dražby, předmětu dražby a jeho hodnotě.

 • Dobrovolné dražby nemovitých věcí provádíme za 5 % včetně DPH z ceny dosažené vydražením. Úhradu organizačních nákladů dražby požadujeme pouze ve zvláštních případech, nejvýše však 15 000 Kč bez DPH.
 • Dobrovolné dražby movitých věcí (auta, stroje, pohledávky) provádíme pro navrhovatele bezplatně a odměnu nám hradí vydražitel. Tato odměna činí zpravidla 10 % včetně DPH z ceny dosažené vydražením.
 • Nedobrovolné dražby nemovitých věcí provádíme za 5 % bez DPH z ceny dosažené vydražením. U movitých věcí je to 10 % včetně DPH. Dále požadujeme úhradu organizačních nákladů dražby, které zpravidla činí 30 000 Kč bez DPH. Výhodou je, že veškeré náklady dražby hradí zástavce, resp. dlužník.
Právě dražíme (anebo se chystáme)

Každý rok pořádáme desítky dražeb. Aktuálně dražíme tyto movité a nemovité věci.

Už jsme vydražili: nemovitosti

Podívejte se na dražby domů, bytů nebo pozemků, které jsme realizovali v posledních měsících.

Už jsme vydražili: věci movité

Zkušenosti máme také s dražbami movitých věcí, jako jsou auta, obrazy nebo třeba průmyslová technika.

Veřejná dražba vítězí díky nízkým nákladům a rychlosti

Srovnání vymáhání pohledávek pomocí exekuce, insolvence a veřejné dražby při výši zajištění pohledávky 1,5 mil. Kč a shodném výtěžku 1,5 mil. Kč u každé z forem.

Náklady na vymáhání
Exekuce 272 250 Kč
Insolvence 133 100 Kč
Veřejná dražba 110 000 Kč
Uspokojení pohledávky
Exekuce 1 227 750 Kč / 81,9 %
Insolvence 1 366 900 Kč / 91,1 %
Veřejná dražba 1 390 000 Kč / 92,7 %
Průměrná doba realizace
Exekuce 8 měsíců
Insolvence 12 měsíců
Veřejná dražba 3 měsíce

V průběhu nedobrovolné dražby má dlužník na rozdíl od exekuce méně možností proces oddalovat zbytečnými odvoláními. Navíc je možné si výši odměny pro dražitele domluvit smluvně. Odměna tak bývá daleko nižší než ze zákona stanovená odměna pro exekutory.
​​​​​​​
Ve srovnání s ostatními způsoby vymáhání pohledávek jsou tedy u nedobrovolné dražby nejnižší náklady na vymáhání a díky tomu nejvyšší uspokojení pohledávek. Nejvyšší je i průměrná rychlost realizace. Výhodou dražeb je i to, že lze vždy přejít k jinému způsobu vymáhání, například podání insolvenčního návrhu.

Ing. Ondřej Velemínský
Chcete, abychom pro vás uspořádali dražbu?