/ Poučení pro zájemce /

Poučení pro zájemce

Seznamte se s dokumentem Poučení zájemce, který je na základě platné právní úpravy součástí zprostředkovatelské smlouvy. Jeho obsah vychází ze současné legislativy. Celý dokument si můžete také stáhnout ve formátu PDF. 

POUČENÍ PRO ZÁJEMCE

Ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „Poučení“).

realizované ze strany společnosti:

KOVA Reality s.r.o.

IČO: 27209857, se sídlem: Malátova 633/12, Smíchov, 150 00 Praha 5,

(dále jen jako „Realitní zprostředkovatel“)

a adresované všem potencionálním klientům realitního zprostředkovatele,

kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy (na úseku realit) se zprostředkovatelem (dále jen jako „Zájemce“)

Základní informace o zprostředkovatelské smlouvě

Realitní zprostředkovatelská smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „OZ“) a zákona č. 39/2020 Sb., zákona o realitním zprostředkování (dále jen „Realitní zákon“).

Návrhy Realitních zprostředkovatelských smluv jsou uveřejněny na adrese http://www.kova.cz/vzorove-smlouvy

Předmět smlouvy

Předmětem služby (dále jen „Předmět zprostředkování nebo Předmět převodu“) nabízené Realitním zprostředkovatelem má být zprostředkování:

 • prodeje a koupě nemovitých věcí
 • pronájmu a podnájmu nemovitých věcí
 • převodu obchodního podílu v korporaci vlastnící nemovitost (s výjimkou podílu v bytovém družstvu)
 • převodu a koupě družstevního podílu, třetí osobě;

Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou v Realitní zprostředkovatelské smlouvě (tj. za tzv. doporučenou cenu) případně vyšší;

Délka zprostředkovatelské smlouvy
 • Realitní zprostředkovatelská smlouva se uzavírá na dobu neurčitou i určitou (když tato doba bude sjednaná v Realitní zprostředkovatelské smlouvě) - s možností automatického prodloužení této smlouvy (o původně sjednanou délku trvání této), pokud alespoň jedna ze smluvních stran v uvedené lhůtě před koncem sjednané doby (byť prodloužené) trvání smlouvy nedoručí druhé smluvní straně doporučeným dopisem oznámení o tom, že trvá na ukončení této Realitní zprostředkovatelské smlouvy.
 • Bude-li mezi Zájemcem, který je spotřebitelem, a Realitním zprostředkovatelem uzavřena výhradní smlouva na dobu určitou, může být tato smlouva ujednána nejdéle na dobu 6 měsíců. Smluvní strany sjednávají, že se smlouva na dobu určitou (výhradní i nevýhradní) automaticky opakovaně prodlužuje o dobu dalších 30 dnů, pokud alespoň jedna ze Smluvních stran ve lhůtě minimálně 25 kalendářních dnů před uplynutím sjednané doby (a to i již prodloužené) trvání této Smlouvy nedoručí druhé Smluvní straně písemné oznámení o tom, že trvá na ukončení této Smlouvy. Tato Smlouva pak končí uplynutím původně sjednané doby.
 • Výpovědní lhůta v případě uzavření Realitní zprostředkovatelské smlouvy na dobu neurčitou je jeden měsíc.
Cena služby (provize)
 • Cena služby (tj. Provize) bude činit konkrétní – procentní část ze skutečné ceny (která bude uvedena v Realitní zprostředkovatelské smlouvě), nebo pevnou (paušální částku) uvedenou v Realitní zprostředkovatelské smlouvě; k takto vypočtené nebo stanovené Provizi bude vždy připočtená daň z přidané hodnoty platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (viz dále). Dále může být mezi smluvními stranami sjednáno, že provize včetně DPH bude zvýšena o částku rovnající se polovině rozdílu mezi skutečnou cenou (která bude uvedena v Realitní zprostředkovatelské smlouvě) a doporučenou cenou uvedené v Realitní zprostředkovatelské smlouvě. V případě zprostředkování nájmu / podnájmu bude Provize činit pevnou (paušální) částku uvedenou v Realitní zprostředkovatelské smlouvě.
 • K provizi Realitního zprostředkovatele se vždy připočte daň z přidané hodnoty (DPH), platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž sazba DPH ke dni podpisu tohoto Poučení činí 21 % ze sjednané Provize, tedy Zájemce bude povinen uhradit Realitnímu zprostředkovateli jak sjednanou Provizi, tak i daň z přidané hodnoty z této Provize.
 • Nárok na provizi Realitního zprostředkovatele vzniká zajištěním reálné a možné příležitosti k uzavření zprostředkovávané smlouvy, neujednají-li si strany jinak.
 • Provize bude splatná nejpozději do 14 dnů ode dne vzniku práva na Provizi. Smluvní strany se dohodly, že splatnost provize není vázána na uzavření Zprostředkovávané smlouvy, nebo na splnění odkládací podmínky účinnosti Zprostředkovávané smlouvy.
 • Realitní zprostředkovatel upřednostňuje bezhotovostní způsob úhrady Provize.
 • Veškeré náklady Realitního zprostředkovatele spojené s činností dle Realitní zprostředkovatelské smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi, pokud není v Realitní zprostředkovatelské smlouvě uvedeno jinak.
 • Ceník služeb Realitního zprostředkovatele je uveřejněný na https://www.kova.cz/cenik-sluzeb.
 • Realitní zprostředkovatelská smlouva je uzavírána v souladu se zákonem o realitním zprostředkování, práva Zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv, se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1914 až 1925 OZ).
Pojištění realitního zprostředkovatele

Realitní zprostředkovatel prohlašuje, že je pojištěn v souladu s § 7 Realitního zákona, certifikát o pojištění Realitního zprostředkovatele vydá Zájemci na jeho žádost.

Zvláštní poučení o povinnostech zájemce vyplývající z občanského zákoníku, realitního zákona ad.
 • Při uzavření Realitní smlouvy je zájemce povinný upozornit kupujícího na všechny faktické i právní vady předmětu převodu, o kterých ví, viz § 2084 OZ.
 • Odpovědnost zájemce za skryté vady předmětu převodu je 5 let, pokud není v Realitní smlouvě stanoveno jinak, viz § 2129 OZ.
 • Zájemce dle ustanovení § 125 zák. č. 183/2006 Sb. stavební zákon, je povinen předat stavební dokumentaci k Nemovitostem novému vlastníkovi.
 • Nejpozději při podpisu Realitní smlouvy je zájemce povinný předat kupujícímu Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) vyhotovený v souladu se zák. č. 406/2000 Sb. zákon o hospodaření energií.
 • Nebezpečí škody na Předmětu převodu přechází na kupujícího vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, není-li v Realitní smlouvě ujednáno jinak viz §2130 OZ. To platí i pro plody a užitky plynoucí z Předmětu převodu.
Zvláštní poučení o součinnosti při plnění informační povinnosti Realitního zprostředkovatele

Zájemce je povinen v souladu s § 12 Realitního zákona poskytnout Realitnímu zprostředkovateli informace o konkrétních závadách a omezeních váznoucích na předmětu převodu, nebo předmětu užívání nebo požívání, které plynou z veřejných seznamů, a dále o těch, o nichž Zájemce věděl nebo měl vědět, zejména se jedná o:

 • Doklady prokazující nabytí vlastnického práva k předmětu převodu.
 • Stavební dokumentaci k Předmětu převodu včetně platných revizních zpráv, nebo informaci, že takové revize nejsou.
 • Informace k Předmětu převodu (informace o kolaudaci, vady zápisu v katastru nemovitostí, přístup k Předmětu převodu přes pozemky cizího vlastníka, nebo přes nezkolaudovanou komunikaci, nesoulad hranice pozemků se skutečným stavem v katastrální mapě - přestavky u budov a u plotů, nejasná hranice - rozhrady).
 • Využití Předmětu převodu - pozemku vedeném v územním plánu, veden jako zastavitelná plocha, ale není možné vydat stavební povolení – problematický přístup a vjezd na pozemek, chybějící inženýrské sítě, ochranná pásma, hlukové limity, složení podkladu (již skrytá vada), ekologické zátěže, stavební uzávěra aj.
 • Vady v prohlášení vlastníka budovy (chybně uvedená výměra podlahové a užitné plochy Předmětu převodu).
 • Vybavení Předmětu nesplňuje platné normy (elektroinstalace, komínové cesty, přívody plynu, topidla (kotel, karma, vafky), umístění měřidel uvnitř Předmětu převodu.
 • Špatný stav stavebních konstrukcí – střecha, krytina, krovy, izolace proti vodě a její zateplení, izolace proti zemní vlhkosti, výskyt azbestu v konstrukci domu (střecha, odpadní trubky, komínová vložka, těsnění v topení).
 • Nezkolaudované nebo chybějící napojení na inženýrské sítě. Studna postavená po roce 1955 bez stavebního povolení, nebo chybějící oprávnění k odběru podzemních vod (odběr měřený vodoměrem), odkanalizovaní do septiku s přepadem.
 • Porušení hlukových norem (okna, podlahy a příčky nesplňují platné protihlukové normy, stejně tak vnitřní hluk v obytných místnostech překračuje hlukové dle platné právní úpravy).
 • V Předmětu převodu je umístěno sídlo obchodní společnosti nebo provozovna, v Předmětu převodu je zřízen trvalý nebo přechodný pobyt u cizinců, trvalé bydliště fyzických osob.
 • K Předmětu převodu je uzavřena nájemní, pachtovní nebo jiná smlouva omezující nakládání s Předmětem převodu.
 • Předmět převodu je zatížen obligačními závazky (předkupní práva, osobní břemena, pachty, zápůjčky, zástavy aj.
 • Předmět převodu je předmětem restitučních nároků, nebo je předmětem žalob na určení vlastnického práva.
Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Realitní zprostředkovatelské smlouvy

Pokud jde o Realitní zprostředkovatelskou smlouvu, která byla uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání Realitního zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):

Zájemce má právo odstoupit od Realitní zprostředkovatelské smlouvy (i bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření této smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Realitní zprostředkovatelské smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy (vzorový formulář k odstoupení je přílohou tohoto Poučení).

 • Jméno a příjmení Zájemce, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu).
 • Formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu).
 • Nebo můžete použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Lhůta pro odstoupení od Realitní zprostředkovatelské smlouvy je zachována, je-li sdělení o uplatnění práva odstoupit od Realitní zprostředkovatelské smlouvy před uplynutím lhůty k odstoupení.

Realitní zprostředkovatel v souladu s § 1837 OZ Zájemce poučuje, že Zájemce nemá právo odstoupit od Realitní zprostředkovatelské smlouvy (za shora uvedených podmínek), jestliže Zájemce požádal Realitního zprostředkovatele, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Realitní zprostředkovatelské smlouvy a přitom Realitní zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o Předmět plnění v Realitní zprostředkovatelské smlouvě.

V takovémto případě nebude k Zájemcem odeslanému odstoupení Realitnímu zprostředkovateli přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda byl Zájemce o zprostředkované osobě již informován ze strany Realitního zprostředkovatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem.

Vzorový formulář pro odstoupení od Realitní zprostředkovatelské smlouvy:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o odstoupení od Realitní zprostředkovatelské smlouvy

 

KOVA Reality s.r.o.

Malátova 633/12, Smíchov, 150 00 Praha 5, Smíchov

kova(zavinac)kova.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od Realitní zprostředkovatelské smlouvy č. …… ze dne ... vztahující se k nemovitým věcem v k.ú. ...

Vaše jméno a příjmení: ...

Vaše adresa: ...

Datum: ...

Váš podpis:

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o právu podat stížnost a o mimosoudním řešení

Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv Zájemce v postavení spotřebitele ze strany Realitního zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad Realitního zprostředkovatele. V tomto směru Realitní zprostředkovatel odkazuje Zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Zájemce má možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce www.coi.cz. Všechny návrhy ve spotřebitelských sporech mezi Realitním zprostředkovatelem a Zájemcem je třeba zasílat na Českou obchodní inspekci.

Informace o ochraně osobních údajů

Zájemce současně potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů Realitního zprostředkovatele, které jsou uveřejněny na stránkách https://www.kova.cz/nase-zasady-pro-ochranu-osobnich-udaju. Poskytnutí osobních údajů Zájemce je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků Realitního zprostředkovatele, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

Aktualizováno v Praze 16. dubna 2020.

Stáhnout Poučení pro zájemce

Návrhy Realitních zprostředkovatelských smluv jsou uveřejněny na adrese http://www.kova.cz/vzorove-smlouvy