Opakovaná aukce lesních pozemků, cca 60 tis m2, Nová Hradečná, okr. Olomouc

Olomouc, Nová Hradečná
520 493 Kč
Nejnižší podání

Soubor nemovitých věcí včetně faktických součástí a příslušenství, a to: • Pozemek parc. č. 953/41 o výměře 12 997 m2 – lesní pozemek; • Pozemek parc. č. 953/52 o výměře 6 994 m2 – lesní pozemek; • Pozemek parc. č. 953/117 o výměře 5 405 m2 – lesní pozemek; • Pozemek parc. č. 953/176 o výměře 5 912 m2 – lesní pozemek; • Pozemek parc. č. 955/16 o výměře 11 059 m2 – lesní pozemek; • Pozemek parc. č. 955/41 o výměře 10 677 m2 – lesní pozemek; • Pozemek parc. č. 955/113 o výměře 5 658 m2 – lesní pozemek; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, na LV č. 538, pro katastrální území Nová Hradečná, obec Nová Hradečná, okres Olomouc; (dále jen „Předmět aukce“). Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce: Právní vady: viz LV č. 538, kú Nová Hradečná • Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti • Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - REBOLESY s.r.o. • Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - REBOLESY s.r.o. Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu aukce, protože v souladu s § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu aukce zanikají. Kritéria výběru Vítěze aukce: Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání. Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce. Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce. Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci: Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky. Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 25.11.2020 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12. Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci. Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.

Nabídka
Nabídka
Číslo zakázkyKP011630
Druh zakázkyDražba
Stav zakázkyAktivní
Aktualizace26. 10. 2020
Dražba
Dražba
Druh dražbyAukce
Datum dražby 03. 11. 2020  10:00
Místo dražby www.realdrazby.cz
Termín první prohlídky 01. 10. 2020  11:00
Termín druhé prohlídky 15. 10. 2020  11:00
Vyvolávací cena 520 493 Kč
Znalecký posudek 780 740 Kč
Minimální příhoz 1 000 Kč
Jistina 40 000 Kč
Parametry
Parametry
Nemovitost
Forma vlastnictvíOsobní
Počet parkovacích míst0
Plochy
Plocha parcely 58 702 m2
Inženýrské Sítě
Elektřina na pozemkuNení
VodaNení
KanalizaceNení
PlynNení
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cena
Cena
520 493 Kč
Nejnižší podání

 Petr Kohoutek
Petr Kohoutek

Realitní poradce, jazyky: čeština, angličtina

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.